top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE

O ugovoru

Potpisanim Ugovorom o zaključenom turističkom putovanju obje strane prihvaćaju ugovorne obveze koje iz ovog Ugovora proizlaze. Organizator je dužan putovanje organizirati prema dogovoru i ponuđenom programu putovanja, a u maniri dobrog organizatora s točno naglašenim uslugama, vrstama i kategorijom prijevoza, kategorijom hotela, obilascima muzeja, arheoloških lokaliteta, prirodnim i kulturnim sadržajima, dodatnim aktivnostima itd. Ugovor o zaključenom turističkom putovanju sa organizatorom tj predstavnikom grupe putnika (klubovi, udruge, poduzeća i sl.) uključuje iste odredbe kao i za pojedinačno potpisani Ugovor.

 

O putnim informacijama

Ako organizator putovanja prije početka putovanja značajno izmjeni ugovoreni paket aranžman (program putovanja, smještaj, cijenu, prijevoz i sl.) dužan je o tome bez odgode obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik je dužan u roku 2 radna dana obavijestiti organizatora putovanja da li prihvaća novnastali paket aranžmano ili ga odbija. Ako putnik odbije novonastale izmjene ima pravo na raskid ugovora te povrat uplaćenog novca u cjelosti. Putnik nema pravo na naknadu štete ako je do izmjena paket aranžmana došlo zbog izvanrednih vanjskih okolnosti koje organizator putovanja nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Organizator može, zbog nepredviđenih okolnosti (nemiri, štrajkovi, elementarne nepogode, sigurnost boravka i/ili tranzita, preporuke domicilnih vlasti) promijeniti datum putovanja i/ili dnevni program prilagoditi novonastaloj situaciji. Kao mjerodavno, Organizator prihvaća odluku Ministarstva vanjskih poslova RH. Organizator zadržava pravo odstupanja od datuma ili sata putovanja kod turističkih aranžmana kod kojih je prijevozno sredstvo avion zbog moguće promjene reda letenja. Ako nastupe navedene okolnosti, putnik nema pravo naknade za štetu. Obavijesti koje Putnik dobije usmenim putem na prijavnom mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su obavijesti i informacije navedene u pisanom programu putovanja i ugovoru


 

O plaćanju

Za svako putovanje njasno je naglašena cijena aranžmana, a vezana je za broj putnika koji sudjeluju na putovanju. Iznos može biti naveden u kunama ili eurima, a plaćanje se vrši u hrvatskim kunama s obračunom pariteta tečaja euro - hrvatska kuna.

Putnik mora izvršiti uplatu akontacije paket aranžmana 6 mjeseci prije početka putovanja da bi osigurao termin. Akontacija iznosi 50% ukupne cijene paket aranžmana. Putnik je dužan izvršiti uplatu ostatka aranžmana do 30 dana prije početka putovanja. Putnik također može izvršiti uplatu kompletnog paket aranžmana pri uplati rezervacije termina.

O otkazivanju putovanja

Putnik može odustati od putovanja iz osobnih razloga na način da snosi dio troškova koji je time prouzročen. Odustajanje od putovanja podnosi se isključivo pismenim putem; osobno, poštom ili e-mailom.

U slučaju otkaza putnik plaća:

- za otkaz 2 mjeseca prije početka putovanja vraća se 50% ukupne cijene aranžmana

- 80% ukupne cijene aranžmana za otkaz od 30 dana do početka putovanja

- cijeli iznos u slučaju nedolaska na početak putovanja

Zbog malog broja prijavljenih organizator može otkazati putovanje uz povrat uplaćenog novca.

U slučaju otkaza putovanja organizator je dužanu putniku isplatiti povrat odgovarajućeg dijela cijene u roku od 14 dana.Ako je ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija putnik ima pravo u roku od 14 dana nakon sklapljanja ugovora odustati od istog bez obrazloženja.

Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka istog i putniku vratitit sva plaćanja i bez obveze naknade štete putniku ako organizatora u izvrsenju spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjećci te ako putnika o raskidu obavijesti prije početka paket aranžmana.


 

O dužnostima putnika

Putnik je obvezan da svi njegovi dokumenti, prtljaga i ostale stvari budu valjani te u skladu s propisima zemlje u/kroz koju putuje. Putnik koji dolazi na ronilački aranžman je dužan imati valjane atestirane ronilačke boce s dokazom o atestu. Putnik je dužan pribaviti sve potrebne putne isprave i vize. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ako dođe do prekida putovanja ili nemogućnosti ispunjanja uvjeta dogovorenih putnim aranžmanom ako je problem u neispravnim putnim ispravama.

O pravilima ponašanja

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja na brodu i svojim postupcima ne ugrožavati program putovanja. U slučaju da putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluga na brodu, smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza tj. onemogući redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti tj nadoknaditi oštećenom. Ako putnik ugrozi redovno odvijanje programa putovanja, organizator ima pravo prekinuti putovanje te će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev putnika. Putnik je dužan pridržavati se zakonskih i carinskih propisa republike Hrvatske. U slučaju prekida putovanja zbog kršenja zakona RH sve nastale troškove snosi putnik.

 

O prigovoru

Putnik ima pravo na prigovor tijekom ili odmah po završetku istog. Prigovor se pri povratku s putovanja uručuje organizatoru u pisanom obliku u roku od 8 dana. Organizator putovanja je dužan dati odgovor u roku od 15 dana. Prigovor se ne može prihvatiti kada je davatelj usluge brodska ili avio kompanija i kada zbog tog nastupe kašnjenja ili promjene u dnevnom planu puta. Ukoliko je agencija VAL d.o.o. u ulozi subagenta, prigovor se podnosi glavnom organizatoru putovanja.

Ako putnici nisu uspjeli riješiti spor putem pisanog prigovora, mogu se obratiti nadležnim tijelima za rješavanje alternativnih potrošačkih sporova, a to su:

1. SUD ČASTI PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI (HGK) – Zagreb, Rooseveltov trg 2, www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti

2. CENTAR ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI (HGK) - Zagreb, Rooseveltov trg 2, www.hgk/category/sudovi-pri-hgk/centar-za-mirenje/o-mirenju

3. SUD ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (HOK) –Zagreb, Ilica 49/II, www.hok.hr/sud_casti

4. CENTAR ZA MIRENJE HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE (HOK) – Zagreb, Ilica 49/II, www.hok.hr/centar_za_mirenje

5. CENTAR ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ UDRUZI ZA MIRENJE - Zagreb, Teslina 1/I, https://hrvatskaudrugazamirenje.wordpress.com/about/

6. CENTAR ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ UDRUZI POSLODAVACA - Zagreb, Radnička cesta 52/I, http://www.hup.hr/o-centru-za-mirenje-hup-a.aspx

7. PROFI TEST d.o.o. Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića, www.medijator.com.hr.

O osiguranju

Svi putnici na inozemnim putovanjima osigurani su kod osiguravajuće kuće GENERALI OSIGURANJE d.d. po osnovi zdravstvenog osiguranje, a prema Uvjetima paketa osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu (118-0701). Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Organizator putovanja dužan je prilikom zaključenja ugovora putniku ponuditi;

- osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju

- osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage

- dragovoljno zdravstvno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

- osiguranje za slucaj otkaza putovanja

- osiguranje kojim se osiguravaju troskovi pomoći i povratka putnika na mjesto polazista u slucaju nesrece i bolesti.

Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod organizatora putovanja, pri čemu organizator putovanja sudjeluje samo kao posrednik. Paket putnih osiguranja može se uplatiti isključivo prilikom uplate prve rate aranžmana. Putnik nema pravo na odštetu ili plaćanje liječničkih troškova kad liječenje nije nastupilo kao posljedica nezgode – bolesti, tj. kada je do nesreće došlo zbog utjecaja alkohola ili droga. Kod zaključivanja ugovora na relaciji Putnik – osiguravajuća kuća posredstvom Organizatora, starosna dob Putnika nije važna. Svi ostali uvjeti putnog osiguranja su isključivo u domeni davatelja usluge, i Organizator ni na koji način ne može utjecati na njih.

O osiguranju i nadoknadi štete

Organizator putovanja na programima putovanja obvezno nudi uplatu police osiguranja od rizika otkaza putovanja. Osiguranje od rizika otkaza vrijedi samo uz pismenu potvrdu u sljedećim slučajevima: smrt, iznenadna akutna bolest, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva kojega je osiguranik bio dužan primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje, štete na imovini uzrokovane požarom ili nekom drugom elementarnom nepogodom proglašenom od nadležnih tijela i vojna vježba. Kod sklapanja osiguranja od otkaza putovanja svota osiguranja jednaka je cijeni putovanja koje je osiguranik ugovorio i uplatio, a ovisi o vrsti osiguranja, cijeni aranžmana i trajanju putovanja u danima. Osiguratelj isplaćuje 90% iznosa koji je organizator naplatio od osiguranika prema odredbama o otkazu koje su sadržane u Ugovoru o zaključenom turističkom putovanju. Uplatom police rizika od otkaza putovanja Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuću kuću čiju policu posjeduje, a VAL d.o.o. se obvezuju osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnose na aranžman. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se nadoplata za aerodromske pristojbe/lučke takse kod turističkih aranžmana kod kojih je prijevozno sredstvo avion/brod, kao ni trošak izrade viza i u slučaju da Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Osiguravatelj ima diskrecijsko pravo priznati ili otkloniti pravo na naknadu štete, a u zavisnosti od utvrđenih okolnosti.

Organizator putovanja ima zaključenu policu jamčevnog osiguranja. U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Generali osiguranje d.d.,na dežurni kontakt broj: +38514600400 . Ovaj Ugovor vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

VAL d.o.o. ima kod osiguravateljske kuće Generali osiguranje d.d. sklopljeno osiguranje od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koja se odnose na paket aranžman.

Ugovorne strane će nastojati sve sporne situacija i pitanja koja proizađu iz ovog Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, u protivnom sporazumno utvrđuju nadležnost suda u Splitu. Ove opće odredbe stupaju na snagu 01.01 2019.
 

O opasnostimaO opasnostima

Ronjenje s komprimiranim zrakom je potencijalno opasna djelatnost koja uključuje određene rizike. Potencijalni rizici tijekom organizacije takve djelatnosti su:

-rizik od raznih tjelesnih ozljeda

-rizik od moguće smrti

-rizik od mogućih oštećenja opreme

Osobama mlađim od 18 godina usluge se mogu pružiti samo uz pisanu suglasnost roditelja tj. skrbnika. Pružatelj usluge može odbiti pružanje usluga . ronjenja osobi mlađoj od 18 godina bez obzira na suglasnost roditelja tj skrbnika.

Polica privatnostiolica privatnosti

VAL d.o.o. cijenu vašu privatnost i obvezuje se prikupljene podatke čuvati i proslijediti samo trećim osobama koja je pružatelj usluge ili nadzora usluge koju ste rezervirali i platitli preko turističke agencije VAL d.o.o. Vaši osobni podaci također mogu biti dostavljeni tijelima državnih organa, shodno zakonskim odredbama.

Kako bi imali vaše točne osobne podatke molimo vas da nas obavijestite čim dođe do promjene istih. Osobne podatke agencija prikuplja u svrhu organiziranja putovanja koje ste rezervirali, a to su: ime, prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa.

Korištenje i prikupljanje vaših osobnih podataka koristimo samo na osnovi potpisane suglasnosti kojom dajte dozvolu da vaše podatke koristimo samo u svrhu i na način kako stoji u ovoj polici privatnosti.

Vaši osobni podaci se čuvaju samo onoliko koliko je potrebno da bi se ispunila svrha za koju su prikupljeni ili koliko nalažu zakonski propisi. Rokovi također ovise o interesu klijenata da se kontaktiranje izvrši putem kontakta podataka tj. osobnih podataka klijenata. Ako su osobni podaci prikupljeni na temelju privole ispitanika podaci se čuvaju dok je klijent ne povuče. Vašim upitom možete dobiti informaciju o tome koji se vaši osobni podaci nalazu u našoj bazi podataka te ih na zahtjev možemo promijeniti ili izbrisati.

Agencija poduzima sve moguće mjere a u svrhu spriječavanja korištenja neovlaštenog pristupanja vašim osobnim podacima. Ako dođe do neovlaštenog korištenja vaših osobnih podataka iz naše baze dužni smo vas obavijestiti u roku od 72 sata. Agencija isključuje odgovornost za nanesenu štetu klijentima do najveće zakonom dopuštene mjere.

Elektronička pošta koju ste nam posali s vašim podacima koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. Takva komunikacija nije sigurna i postoji rizik od krađe vaših podataka.

Sadržaji i slike na ovim web stranicama su vlasništvo firme VAL d.o.o. te nije dozvoljeno kopirati, prikazivati, distribuirati ili objavljivati na bilo koji način podatke sa ovih web stranica. Zabranjeno je informacije dobivene na ovim web stranicama koristiti u u bilo kakve ilegalne ili zabranjene radnje.

Informacije i sadržaji na ovim web stranicama smatraju se ispravnim u trenutku unošenja. Svi podaci se redovno kontroliraju te VAL d.o.o. zadržava pravo promjene podataka, uvjeta korištenja web stranica i druge uvjete poslovanja bez posebnog upozorenja. Promjene ne utječu na već izvršene i uplaćene rezervacije.

Ove web stranice sadržavaju linkove na druge stranice, ti linkovi su samo za vašu informaciju, a VAL d.o.o. ne snosi odgovornost za točnost informacija i sadržaj tih stranica.

Cookie/kolačić je tekstualna datoteka koju internet preglednik pohranjuje na vašem računalu kada prvi put otvorite web stranicu, a u svrhu brže i lakše navigacije po toj web stranici. Kolačić ne sadrži nikakve osobne informacije.

bottom of page